NAŠA SPOLOČNOSŤ

GATE Slovakia, s r.o., IČO: 51 762 641, so sídlom Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava

ZÁVÄZOK OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vedenie spoločnosti si je vedomé rizík a možných negatívnych následkov súvisiacich so spracovaním osobných údajov. Ochrane osobných údajov je preto venovaná vysoká pozornosť.

Za účelom stanovenia jednotných interných pravidiel pre zákonné spracovanie osobných údajov a vytvorenie systému vnútorných kontrol a opatrení k ich zabezpečeniu, bola vydaná Smernica ochrany osobných údajov a súkromia.

Zabezpečenie osobných údajov je realizované prostredníctvom systému fyzickej a informačnej bezpečnosti, ktorá je predmetom pravidelnej revízie a testovania.

Za účelom zodpovedného a systematického riadenia danej oblasti, bola vytvorená funkcia tzv. zodpovedné osoby. Výkonom funkcie zodpovednej osoby bol poverený Matěj Novotný, COO.

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A POVINNÉ INFORMÁCIE

Naša spoločnosť spracováva rôznorodé osobné údaje v súvislosti s náborom a zamestnávaním zamestnancov, obchodnými aktivitami, propagáciou spoločnosti, kontrolou a evidenciou osôb vstupujúcich do priestoru spoločnosti, prevenciou proti COVID-19, ochranou aktív spoločnosti, vrátane prevádzky kamerového systému so záznamom.

Bližšie informácie v rozsahu čl. 13 až 14 GDPR sú obsiahnuté v nižšie vymenovaných dokumentoch, ktoré je možné stiahnuť, prípadne Vám môžu byť zaslané e-mailom na základe Vašej žiadosti.

KONTAKTNÉ ÚDAJE PRE VAŠE OTÁZKY A ŽIADOSTI

Korešpondenčná adresa:

GATE Slovakia s r. o., J. Farkaša 2, 903 01 Senec

E-mail: agenturagate@agenturagate.sk

Telefón: +421 911 393 618

Dátová schránka: 2xehyif